מידע משפטי

Off

Renault Trucks מידע משפטי

מנהל הפרסום

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

France - 69800 Saint Priest route de Lyon 99

טלפון: +33 (0)4 69 09 60 00

השימוש באתר www.renault-trucks.com כפוף להוראות החוק הצרפתי.

Renault Trucks SASU פיתחה אתר זה למטרות הדרכה, מידע אישי ותקשורת. אתם יכולים לגלוש באתר כרצונכם. מותר להעתיק את הנתונים המופיעים באתר רק לשימוש אישי ולא מסחרי, בתנאי שלא יושמטו אזכורים כלשהם ביחס לזכויות יוצרים ולקניין רוחני המופיעים בו. אסור במפורש להפיץ, לשנות, לשלוח, להשתמש שוב, להעביר או להשתמש למטרה ציבורית או מסחרית במידע שבאתר, כולל הטקסט, התמונות, הסרטונים או פס הקול, ללא אישור בכתב לכך מחברת Renault Trucks SAS. הכניסה לאתר והשימוש בו הם בהתאם לתנאים הבאים (“תנאים כלליים”) ותוך הקפדה על ציות לכל החוקים הישימים. הכניסה לאתר והגלישה בו מהווים הסכמה מפורשת לתנאים הכלליים ואישור לכך שהם גוברים על כל הסכם אחר בין המשתמש לבין Renault Trucks SASU.

תנאים כלליים

 

  1. תוכן אתר האינטרנט, ללא קשר לאופיו (כגון תמונות, סרטי וידיאו, טקסט, סמלים, איורים וכדומה) מוגן על ידי זכויות הקניין הרוחני כשחברת Renault Trucks היא בעלת הזכויות או כשהיא בעלת זיכיון.
  2. Renault Trucks SASU תשתדל להציג באתר רק מידע מדויק ומעודכן; עם זאת, Renault Trucks SAS לא תהיה אחראית לטעויות או להשמטות המשפיעות על תוכן האתר. המידע באתר אינטרנט זה נמסר כפי שהוא. הוא לידיעה בלבד, אינו מחייב ואין להתייחס אליו כמידע מנחה.

    Renault Trucks SASU שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את תוכן המידע באתר האינטרנט בכל עת וללא הודעה מראש, מבלי שהדבר יחייב אותה, את חברי רשת הסוכנים שלה או את עובדיה. Renault Trucks SAS אינה מתחייבת לכך שהתוכן מלא ומקיף, והיא מסירה מעליה במפורש כל חבות ביחס לאי דיוקים, להשמטות ולטעויות סופר, וכן לנזקים כלשהם הנובעים מכניסה בלתי מורשית של צד שלישי כלשהו שגרם לשינוי במידע שבאתר.

    RENAULT TRUCKS SASU מסירה מעליה במפורש כל חבות שהיא כלפי כל גורם שהוא בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי מכל סוג שהוא הנובע מהשימוש באתר אינטרנט זה או כל אתר אינטרנט אחר הנגיש באמצעות קישור היפרטקסט מאתר זה, כולל, אך ללא הגבלה לכך, כל נזק כלכלי או מסחרי וכל אבדן תוכנות או נתונים במערכת בקרת מידע או אחרת, גם אם נמסר במפורש ל-RENAULT TRUCKS SAS על האפשרות לנזקים כאלה. בשום מקרה לא תחול חבות כלשהי על חברת Renault Trucks SASU בגין שימוש בלתי מורשה או בניגוד לתנאים הנוכחיים המפר את הזכויות של צד שלישי כלשהו. Renault Trucks SASU אינה מעניקה כל אחריות או מצג מכל סוג שהוא לגבי אתרי אינטרנט אחרים שניתן להגיע אליהם מאתר זה. כל אחריות ו/או מצג מסוג זה ניתנים רק למטרות נוחות ולא יפורשו בשום מקרה כעובדה לכך שחברת Renault Trucks SASU נוטלת על עצמה או מסכימה לאחריות כלשהי הקשורה לתוכן או לשימוש באתרי אינטרנט אלה. המידע באתר אינטרנט זה יכול להכיל אזכורים או הפניות למוצרים, לשירותים וכדומה של Renault Trucks SASU שאינם מוצעים או זמינים במדינתך. לכן לא ניתן לערוב לדיוקם. אזכורים אלה אינם מחייבים את Renault Trucks SASU להציע את המוצרים, השירותים וכדומה במדינתך. למידע נוסף על המוצרים והשירותים הזמינים או למשלוח הזמנה, פנה לסוכן המקומי.  
  3. כל תקשורת או מידע המועברים על ידי המשתמש אל האתר, באמצעות דואר אלקטרוני או באופן אחר, המכילים נתונים, הערות או הצעות, ייחשבו מידע שאינו נהנה מסודיות כלשהי ומהגנה כלשהי של זכויות יוצרים. כל פריט המועבר או נשלח ניתן לשימוש על ידי Renault Trucks SASU ונציגיה לכל מטרה, כולל במפורש שעתוק, חשיפה, שידור, פרסום והפצה. בנוסף, Renault Trucks SASU זכאית להשתמש באופן חופשי בכל רעיון, קונספט, ידע או שיטות פעולה הכלולים בחומרים שנשלחו לאתר על ידי המשתמש, וזאת לכל מטרה שהיא - כולל במפורש פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים תוך שימוש במידע הנדון.  
  4. התמונות של אנשים או אתרים המופיעות באתר הן רכוש Renault Trucks SASU, או שולבו תוך קבלת אישור לכך. השימוש בתמונות אלו על ידי המשתמש, או כל אדם אחר, אסור אלא אם צוין במפורש אחרת בתנאים הכלליים או בטקסט באתר. כל שימוש ללא רשות בתמונות אלו יכול להוות הפרה של הוראות החוק והתקנות הישימות לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, הגנה על הפרטיות, פרסום ותקשורת.  
  5. הסימנים המסחריים, הסמלים והסימנים הייחודיים (ובמאוגד “הסימנים”) המוצגים באתר זה - בין אם הם סימנים מסחריים רשומים ובין אם לא - שייכים לחברת Renault Trucks ולגורמים אחרים. שום ניסוח באתר לא יפורש כהענקה, בצורה כלשהי, של רישיון או זכות כלשהם להשתמש באחד או יותר מהסימנים ללא הרשאה לכך בכתב של בעליהם. כל שימוש בסימנים, או במידע אחר המוצג באתר, שתנאים כלליים אלה אינם מתירים במפורש, אסור בהחלט. Renault Trucks SAS מצהירה בזאת שהיא תאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כולל דרכים משפטיות. Renault Trucks SASU לא בדקה את כלל אתרי האינטרנט המקושרים לאתר זה, ולא תהיה אחראית לתוכנם. גישת המשתמש לעמודים שהם חיצוניים לאתר זה או לכל אתר אחר תהיה באחריותו הבלעדית.  
  6. Renault Trucks SASU שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן בכל עת את התנאים הכלליים הנוכחיים. שינויים ועדכונים אלה מחייבים את המשתמש, אשר צריך לעיין באופן קבוע בנושא זה כדי לבדוק את התנאים הכלליים התקפים.

 

קרדיטים

INSIGN

Concept, design Paris, Lyon - France www.insign.fr

ACTENCY

Development Strasbourg, Paris, Lyon - France www.actency.fr

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits www.mediacenter.renault-trucks.com

VOLVO GROUP IT

Web hosting